Week van Gebed

De Week van Gebed voor eenheid is dit keer van 20 t/m 27 januari. Centraal staat de tekst uit Deutronomium 16, vers 11-20: ‘Zoek het recht en niet dan het recht”. In bijgevoegde flyer vindt u alle informatie over locaties, aanvangstijden etc.

Flyer Week van Gebed 2019

kerstbrief aan provinciale en lokale raden van kerken

Aan de lokale Raden van Kerken

Amersfoort, 14 december 2018

Geachte voorzitter, beste collega,

De tijd rond Kerst en de jaarwisseling nodigt ons uit om stil te staan
bij het afgelopen jaar, en om vooruit te kijken naar het nieuwe jaar.

Deze maand schreef de Raad een brief aan het kabinet over het
kinderpardon. De situatie van kinderen die hier geworteld zijn en
bedreigd worden met uitzetting blijft ons grote zorgen geven. Wij hopen
dat het kabinet snel tot een zorgvuldige en adequate toepassing komt van
de al bestaande kinderpardonregeling. Deze actie is een voorbeeld van de
rol van de Raad van Kerken om op landelijk niveau namens de kerken
uiting te geven aan wat lokaal in de kerken leeft.

In onze strijd om een rechtvaardige wereld zijn we onderweg. Het thema
_Pelgrimage van gerechtigheid en vrede_ drukt dat uit. Bij een
pelgrimage gaat veel tijd en energie zitten in het afleggen van de
afstand. Maar een pelgrimage heeft een richting en een doel. Stap voor
stap komen we dichterbij, al voelt dat bij het maken van al die
kilometers misschien niet zo. Zo is ook uw lokale werk niet altijd
makkelijk. De weg van de lokale oecumene gaat óók langs vervelende
vergaderingen, mislukte initiatieven, langdurige vacatures, ergernissen
en traagheid. En toch is ook dat alles - dat is ons geloof en onze hoop
- deel van de grote beweging, de pelgrimage van gerechtigheid en vrede.

Een van de lezingen voor de adventperiode is die uit Filippenzen 1.
Paulus schrijft:

_Ik ben er zeker van dat Hij, die het goede werk in u begonnen is, het
zal voltooien tegen de dag van Christus Jezus_. Mogen die woorden u, in
uw inspanningen voor de lokale oecumene, bemoedigen.

_Terugblik_

Het afgelopen jaar kende twee bijzondere jubilea. We vierden 70 jaar
Wereldraad van Kerken en het 50-jarig bestaan van de Nederlandse Raad
van Kerken. Zo stonden we stil bij de voorgangers in de oecumene op wier
schouders wij staan. Het lijkt niet overdreven in een adem daarmee ook
algemeen secretaris Klaas van der Kamp te noemen, die na 10 jaar vertrok
bij de Raad van Kerken, en van wie wij met grote dankbaarheid afscheid
namen.

Onlangs hield prof. Peter Nissen in Nijmegen de inaugurale rede waarmee
hij zijn nieuwe leeropdracht Oecumenica aanvaardde. Hij sprak over een
fenomenologische benadering in het vak oecumenica: Kijk vooral naar wat
er in de praktijk aan oecumenische samenwerking gebeurt. Een benadering
die u in de lokale oecumene niet onbekend zal voorkomen. Daarnaast blijf
ik lokale raden

van kerken aanmoedigen om óók het geloofsgesprek samen te voeren. Ik
ben ervan overtuigd dat echte oecumene niet zonder kan. Ik ben benieuwd
naar lokale initiatieven op dat gebied en nodig u graag uit om uw
ervaringen via de rubriek Regio/lokaal op onze website met anderen te
delen  (zie: https://www.raadvankerken.nl/pagina/3284/regio_lokaal). Het
is een van de taken van de Raad van Kerken in Nederland, om lokale
initiatieven bekend te maken en door te geven.

_Financieel_

Het afgelopen jaar begon de oproep om een lokale collecte te bestemmen
voor de Raad van Kerken de eerste vruchten af te werpen. Vele lokale
geloofsgemeenschappen en Raden van Kerken gaven op die manier al
financieel uiting aan hun verbondenheid en waardering voor de landelijke
Raad. We hopen op navolging! Het maakt - in aanvulling op de landelijke
bijdragen van de lidkerken - een deel van ons werk (ook ten behoeve van
de lokale oecumene) mogelijk. Hartelijk dank daarvoor.

_Vooruitblik_

Ds. Christien Crouwel is per 1 januari de nieuwe algemeen secretaris van
de Raad van Kerken. Zij zal zich aan u voorstellen tijdens de
Oecumenelezing. U bent van harte welkom, op 18 januari om 15.00 uur in
Utrecht (Geertekerk). Dr. Frits de Lange houdt een lezing met als titel:
_De pelgrim als paradigma: een gelukkige greep?_ U kunt zich aanmelden
via rvk@raadvankerken.nl. Bijgaand vindt u de folder met meer
informatie.

Het komende jaar zullen we de goede contacten met de G-kerken
(Christelijke Gereformeerde Kerken, Nederlands Gereformeerde Kerken,
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)) voortzetten, zoekend naar
mogelijkheden voor nadere samenwerking (zoals die op lokaal niveau vaak
al gestalte krijgt). De relatie met MissieNederland zal verder
aangehaald worden. Het Overleg Joden Christenen Moslims (OJCM) wordt
voortgezet en versterkt. Met de omroepen zal overlegd worden. Met het
CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) zal afgestemd worden. Met
de politiek zal gesproken worden. Dit bij wijze van een  impressie van
het netwerk waarin de Raad namens de lidkerken, en geruggesteund door de
lokale oecumene, actief zal zijn in 2019.

Graag eindig ik met de wens van Paulus (Fil. 1, 9-10a):

_moge uw liefde steeds rijker worden_

_aan inzicht en fijngevoeligheid,_

_om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt._

Ik wens u een gezegend kerstfeest!

Dirk Gudde,

voorzitter Raad van Kerken in Nederland

P.S. Als u wilt meedoen aan een jaarlijkse lokale bijdrage aan de
landelijke Raad van Kerken, kunt u denken aan de opbrengst van een
collecte, bijvoorbeeld in de oecumenische viering in de Week van Gebed
voor de Eenheid, of op de zondag na Pinksteren. (zie ook
https://www.raadvankerken.nl/pagina/4305/collecte)

KERSTLECTUUR…

De Raad van Kerken verzorgt de goed gelezen reeks publicaties
Oecumenisch Bulletin en Oecumenische Bezinning, met thema's als Europa,
Economie, Ouder worden. Brochures die goed kunnen dienen als lokaal
gespreksmateriaal! Ook verscheen in het afgelopen jaar een aantal mooie
uitgaven van mensen die actief zijn in de Raad of beraadgroepen. Stuk
voor stuk van harte aanbevolen als kerstlectuur!

Jan Peter Schouten schreef het boek _Aangenaam kennis te maken_. De
ontmoeting van Europeanen met het Hindoeïsme in India. Jurjen Zeilstra
voltooide zijn prachtige biografie over _Visser 't Hooft_, de eerste
secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken. Fred van Iersel
publiceerde een bundel met de titel _Rechtvaardige oorlog, rechtvaardige
vrede_. Liturgische teksten uit de traditie van Iona worden toegankelijk
gemaakt in de vertaling van Roel Bosch: _Vieren met teksten van de Wild
Goose Resource Group_. De Vereniging voor Oecumene verzorgde de
Nederlandse uitgave van _Doof de Geest niet uit_, een document vanuit de
internationale dialoog tussen de RK kerk en Pinksterchristenen.

Keti Koti Groningen – 1 juli 2018

In het kader van 155 jaar afschaffing slavernij bieden wij als initiatiefgroep het evenement ‘Keti Koti Groningen’ aan, dat vrij toegankelijk is op 1 juli 2018 in en rond de Nieuwe Kerk. In aanloop van de oprichting van een stichting dient dit evenement als pilot voor toekomstige activiteiten en initiatieven welke wij willen ondersteunen (een podium bieden en faciliteren) met als doel sociale cohesie in de samenleving. Daarbij richten wij ons op het gebied van cultuur, educatie en ontmoetingen. U kunt het volledige programma alvast bekijken: Programma Keti Koti Groningen 2018

U bent van harte welkom dit evenement dat vrij toegankelijk is, bij te wonen!

Aanmelden kan via ketikotigroningen@gmail.com met opgave van aantal bezoekers, opgave voor een onderdeel van het keuzemenu (beperkt aantal plekken) en opgave voor gebruik maken van lunchpakket.

50 jaar Humanae Vitea – lezing door Kardinaal W.J. Eijk

Op dinsdag 6 maart om 20:00u verzorgd Kardinaal W.J. Eijk de lezing. Het onderwerp van deze avond: “50 jaar Humanae Vitae”.

Locatie: Sint Martinusparochie, Radesingel 4 te Groningen

Hebt u nog een jas over?

Op zaterdag 11 november is er om 17.00 u een bijzondere vesper (avondgebed) in het hoogkoor van de Martinikerk. Vader Onufry van de Russisch Orthodoxe Kerk en ds. Pieter Versloot van de Martinikerk geven leiding aan een liturgie waarin oost en west elkaar ontmoeten.

Het thema is: Sint Martinus’ Jas. Het Martinikerkkoor onder leiding van Marijke van Zanten-Broers verleent haar medewerking. Eeuwe Zijlstra bespeelt het prachtige koororgel.

Tegen het einde van de vesper (rond 17.45 u) arriveert een stoet van zo’n 80 kinderen inclusief begeleiders en vluchtelingen uit verschillende AZC’s met lampionnen bij de Martini. Het New Life Choir (opgericht door Syrische vluchtelingen) komt met hen mee.

De kinderen en vesperbezoekers deponeren gezamenlijk jassen die zij over hebben op een speciale plek in de Martini. Deze jassen worden voor de winter geschonken aan de Open Hof Groningen en de stichting Dorcas. Daarna wordt een Martinuslied gezongen, waarna er voor iedereen soep wordt opgediend. In de kerk zullen gedichten hangen, die de kinderen hebben gemaakt over vluchteling zijn.

U bent van harte welkom en neemt u vooral een extra jas mee….!

 

(In deze activiteit werken de Raad voor Kerken Groningen, beeldend muziektheater Het Houten Huis, Vereniging Vrienden Martinikerk en de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken Groningen)

Toneelvoorstelling “Hier sta ik”- dansen en vechten met Maarten Luther

Kees van der Zwaard speelt met Luther

 Op 16 november speelt Kees van der Zwaard zijn nieuwe theatervoorstelling Hier sta ik – dansen en vechten met Maarten Luther.  U kunt deze muzikale monoloog meemaken in de Luther Kerk, Haddingestraat 23 te Groningen; aanvang 20:00 uur; Entree: € 5,–

Theatermaker en theoloog Kees van der Zwaard schreef eerder o.a. AF – terug naar Srebrenica, de monoloog van een Dutchbatter, succesvol gespeeld door gouden kalf-winnaar Cees Geel.

Flyer Hier sta ik - voor

In Hier sta ik duikt hoofdpersoon Maarten in de spannende, wonderlijke en soms grimmige gedachtenwereld van Luther. Die confronteert hij met onze eigentijdse cultuur en zijn eigen persoonlijke geschiedenis. Zo ontstaat een monoloog over vriendschap en verraad, God en het geweten, de duivel en de vrije wil – voortgedreven door het verlangen naar wat ooit genade werd genoemd.

Een aparte rol is weggelegd voor een computer-gestuurd draaiorgel, dat Bach en blues laat horen. De composities en arrangementen zijn van Hans Hasebos. De regie is in handen van Cilia Hogerzeil, artistiek leider van Muziektheater Hollands Diep.

Hier sta ik – dansen en vechten met Maarten Luther is in heel Nederland te zien. De speellijst (die nog wordt uitgebreid) is te vinden op www.keesvanderzwaard.nl.

Activiteiten in de Lutherse kerk rond Hervormingsdag 2017

Bekijkt u hier de Flyer van de activiteiten in de Lutherse Kerk

Adres Lutherzaal: ingang naast de kerk (Haddingestraat 23, Groningen)

Maandag 30 oktober

Lezing over Luther God zoekt de goddeloze; over het hart van Luther’s theologie door Dr. Wessel ten Boom In zijn lezing onderzoekt Wessel ten Boom wat Luther precies bedoelde met zijn stellingname. Hoe ver reikt deze Bijbelse herontdekking, bijvoorbeeld in vergelijking met Calvijn en ‘Rome’? Hoe komt het dat wij moderne mensen met deze radicale tonen eerder moeite hebben dan dat we erdoor worden bevrijd? Dr. Ten Boom is predikant, gepromoveerd op Augustinus. 19.30 uur – Lutherzaal – gratis

Vrijdag 3 november

Lezing over Luther Luther, de Bijbel en de invloed van de boekdrukkunst door Dr. Otto Mulder In zijn lezing onderzoekt Otto Mulder de omgang van Luther met de Bijbel, zijn vertaling van het Nieuwe Testament en later ook van het Oude Testament, zijn verweer tegen de Katholieke kerk op basis van het Woord en zijn veranderende houding ten aanzien van de Joden. Dit alles in het kader van de revolutionaire ontwikkeling van de boekdrukkunst. Dr. Mulder is predikant, gepromoveerd op hoofdstuk 25 van het wijsheidsboek Sirach. 19.30 uur – Lutherzaal – gratis

Zaterdag 4 november

Meezingavond Liederenavond met Lutherliederen: zing mee of luister naar! Meezingavond bij het nieuwe orgel in de Lutherse kerk samen met de Cantorij. Luther Klassiekers en aria’s van Bach en Händel. Meezingers kunnen zich opgeven via www.schnitgerfestival.nl. 19.30 uur – Lutherse kerk – toehoorders gratis* *collecte na afloop Adres Lutherzaal: ingang naast de kerk (Haddingestraat 23, Groningen) Schnitger festival g r o n i n g e n 2 0 1 7

Stadsgesprek over de Reformatie

Op zaterdag 28 oktober is er een Stadsgesprek over de Reformatie in de Nieuwe Kerk, van 14.30 uur – 16.30 uur. Wat heeft de Reformatie de stad Groningen gebracht? Wat heb je er nu nog aan met het oog op de toekomst van de stad en van de kerk? Prikkelende inleidingen, stevige stellingen en een geanimeerd gesprek o.l.v. Ruth Peetoom. Zorg dat je er bij bent.

PROGRAMMA STADSGESPREK 500 JAAR REFORMATIE IN GRONINGEN
Welke stelling zou jij vandaag op een kerkdeur willen spijkeren?
Hoe had Stad er zonder de reformatie uitgezien? Wat vinden de pastoor, een agnost en een dominee ervan?
Praat en spijker mee in het stadsgesprek onder leiding van Ruth Peetoom over de actuele betekenis van de reformatie.
14.00 u Inloop met koffie en thee
14.25 u Muziek uit de Reformatietijd
14.30 u Opening door Ruth Peetoom
14.35 u Dr. Harm Veldman vertelt over drie voorlopers van de Reformatie in Groningen.
15.00 u Pieter Bootsma vertelt over de Reformatie aan de hand van de bouw van de Nieuwe Kerk
15.20 u Pauze
15.40 u De pastoor, agnost en de dominee spijkeren hun stelling op de deur en lichten die kort toe. Ondertussen gesprek met de zaal
16.05 u De remonstrant en de priester spijkeren hun stelling op de deur, waarna gesprek met de zaal.
16.30 u Muziek uit de reformatietijd
16.40 u Sluiting door Ruth Peetoom
______
17.00 u De deur met stellingen wordt lopend naar de Martini gebracht
17.15 u De deur wordt toegevoegd aan de Refo500 tentoonstelling in de Martini, waarna die wordt geopend
17.30 u Borrel
18.15 u Sluiting

Toegang 5 euro

Adres: Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1, 9712 PT Groningen

Archief – Bezinning & Bezieling 2016-2017

Hier kunt u de digitale versie van het boekje Bezinning & Bezieling 2016-2017 downloaden.