Week van Gebed

De Week van Gebed voor eenheid is dit keer van 20 t/m 27 januari. Centraal staat de tekst uit Deutronomium 16, vers 11-20: ‘Zoek het recht en niet dan het recht”. In bijgevoegde flyer vindt u alle informatie over locaties, aanvangstijden etc.

Flyer Week van Gebed 2019

kerstbrief aan provinciale en lokale raden van kerken

Aan de lokale Raden van Kerken

Amersfoort, 14 december 2018

Geachte voorzitter, beste collega,

De tijd rond Kerst en de jaarwisseling nodigt ons uit om stil te staan
bij het afgelopen jaar, en om vooruit te kijken naar het nieuwe jaar.

Deze maand schreef de Raad een brief aan het kabinet over het
kinderpardon. De situatie van kinderen die hier geworteld zijn en
bedreigd worden met uitzetting blijft ons grote zorgen geven. Wij hopen
dat het kabinet snel tot een zorgvuldige en adequate toepassing komt van
de al bestaande kinderpardonregeling. Deze actie is een voorbeeld van de
rol van de Raad van Kerken om op landelijk niveau namens de kerken
uiting te geven aan wat lokaal in de kerken leeft.

In onze strijd om een rechtvaardige wereld zijn we onderweg. Het thema
_Pelgrimage van gerechtigheid en vrede_ drukt dat uit. Bij een
pelgrimage gaat veel tijd en energie zitten in het afleggen van de
afstand. Maar een pelgrimage heeft een richting en een doel. Stap voor
stap komen we dichterbij, al voelt dat bij het maken van al die
kilometers misschien niet zo. Zo is ook uw lokale werk niet altijd
makkelijk. De weg van de lokale oecumene gaat óók langs vervelende
vergaderingen, mislukte initiatieven, langdurige vacatures, ergernissen
en traagheid. En toch is ook dat alles - dat is ons geloof en onze hoop
- deel van de grote beweging, de pelgrimage van gerechtigheid en vrede.

Een van de lezingen voor de adventperiode is die uit Filippenzen 1.
Paulus schrijft:

_Ik ben er zeker van dat Hij, die het goede werk in u begonnen is, het
zal voltooien tegen de dag van Christus Jezus_. Mogen die woorden u, in
uw inspanningen voor de lokale oecumene, bemoedigen.

_Terugblik_

Het afgelopen jaar kende twee bijzondere jubilea. We vierden 70 jaar
Wereldraad van Kerken en het 50-jarig bestaan van de Nederlandse Raad
van Kerken. Zo stonden we stil bij de voorgangers in de oecumene op wier
schouders wij staan. Het lijkt niet overdreven in een adem daarmee ook
algemeen secretaris Klaas van der Kamp te noemen, die na 10 jaar vertrok
bij de Raad van Kerken, en van wie wij met grote dankbaarheid afscheid
namen.

Onlangs hield prof. Peter Nissen in Nijmegen de inaugurale rede waarmee
hij zijn nieuwe leeropdracht Oecumenica aanvaardde. Hij sprak over een
fenomenologische benadering in het vak oecumenica: Kijk vooral naar wat
er in de praktijk aan oecumenische samenwerking gebeurt. Een benadering
die u in de lokale oecumene niet onbekend zal voorkomen. Daarnaast blijf
ik lokale raden

van kerken aanmoedigen om óók het geloofsgesprek samen te voeren. Ik
ben ervan overtuigd dat echte oecumene niet zonder kan. Ik ben benieuwd
naar lokale initiatieven op dat gebied en nodig u graag uit om uw
ervaringen via de rubriek Regio/lokaal op onze website met anderen te
delen  (zie: https://www.raadvankerken.nl/pagina/3284/regio_lokaal). Het
is een van de taken van de Raad van Kerken in Nederland, om lokale
initiatieven bekend te maken en door te geven.

_Financieel_

Het afgelopen jaar begon de oproep om een lokale collecte te bestemmen
voor de Raad van Kerken de eerste vruchten af te werpen. Vele lokale
geloofsgemeenschappen en Raden van Kerken gaven op die manier al
financieel uiting aan hun verbondenheid en waardering voor de landelijke
Raad. We hopen op navolging! Het maakt - in aanvulling op de landelijke
bijdragen van de lidkerken - een deel van ons werk (ook ten behoeve van
de lokale oecumene) mogelijk. Hartelijk dank daarvoor.

_Vooruitblik_

Ds. Christien Crouwel is per 1 januari de nieuwe algemeen secretaris van
de Raad van Kerken. Zij zal zich aan u voorstellen tijdens de
Oecumenelezing. U bent van harte welkom, op 18 januari om 15.00 uur in
Utrecht (Geertekerk). Dr. Frits de Lange houdt een lezing met als titel:
_De pelgrim als paradigma: een gelukkige greep?_ U kunt zich aanmelden
via rvk@raadvankerken.nl. Bijgaand vindt u de folder met meer
informatie.

Het komende jaar zullen we de goede contacten met de G-kerken
(Christelijke Gereformeerde Kerken, Nederlands Gereformeerde Kerken,
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)) voortzetten, zoekend naar
mogelijkheden voor nadere samenwerking (zoals die op lokaal niveau vaak
al gestalte krijgt). De relatie met MissieNederland zal verder
aangehaald worden. Het Overleg Joden Christenen Moslims (OJCM) wordt
voortgezet en versterkt. Met de omroepen zal overlegd worden. Met het
CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) zal afgestemd worden. Met
de politiek zal gesproken worden. Dit bij wijze van een  impressie van
het netwerk waarin de Raad namens de lidkerken, en geruggesteund door de
lokale oecumene, actief zal zijn in 2019.

Graag eindig ik met de wens van Paulus (Fil. 1, 9-10a):

_moge uw liefde steeds rijker worden_

_aan inzicht en fijngevoeligheid,_

_om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt._

Ik wens u een gezegend kerstfeest!

Dirk Gudde,

voorzitter Raad van Kerken in Nederland

P.S. Als u wilt meedoen aan een jaarlijkse lokale bijdrage aan de
landelijke Raad van Kerken, kunt u denken aan de opbrengst van een
collecte, bijvoorbeeld in de oecumenische viering in de Week van Gebed
voor de Eenheid, of op de zondag na Pinksteren. (zie ook
https://www.raadvankerken.nl/pagina/4305/collecte)

KERSTLECTUUR…

De Raad van Kerken verzorgt de goed gelezen reeks publicaties
Oecumenisch Bulletin en Oecumenische Bezinning, met thema's als Europa,
Economie, Ouder worden. Brochures die goed kunnen dienen als lokaal
gespreksmateriaal! Ook verscheen in het afgelopen jaar een aantal mooie
uitgaven van mensen die actief zijn in de Raad of beraadgroepen. Stuk
voor stuk van harte aanbevolen als kerstlectuur!

Jan Peter Schouten schreef het boek _Aangenaam kennis te maken_. De
ontmoeting van Europeanen met het Hindoeïsme in India. Jurjen Zeilstra
voltooide zijn prachtige biografie over _Visser 't Hooft_, de eerste
secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken. Fred van Iersel
publiceerde een bundel met de titel _Rechtvaardige oorlog, rechtvaardige
vrede_. Liturgische teksten uit de traditie van Iona worden toegankelijk
gemaakt in de vertaling van Roel Bosch: _Vieren met teksten van de Wild
Goose Resource Group_. De Vereniging voor Oecumene verzorgde de
Nederlandse uitgave van _Doof de Geest niet uit_, een document vanuit de
internationale dialoog tussen de RK kerk en Pinksterchristenen.